Garantiitingimused

Garantiitingimused

Valguskate OÜ toodetele ja paigaldusele kehtib kaheaastane müügigarantii (v.a tektsiilkardinad ülandmis vastuvõtmis akti alusel ja puitribakardinad, millele garantii kehtib 6 kuud). Müügigarantii kehtib Eesti Vabariigis. Müügigarantii kehtivuse aluseks on ostu tõendav arve. Müügigarantii kehtivuse eelduseks on tootja poolt väljatöötatud paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendite järgimine. Müügigarantii tähtaeg algab toote üleandmisest ostjale. Müügigarantiiga hõlmatud puuduse ilmnemisel garantii kehtivusajal parandab või asendab müügigarantii andja tasuta puudusega toote.

Garantii kehtib

Toote materjali ja pinnakatte defektidele tingimusel, et need on märgitud üleandmisaktis või neist on teavitatud koheselt peale avastamist ja enne toote paigaldamist.
Toote mehhanismi-, konstruktsiooni- ja tootmisvigadele.
Toote kujukindlusele (lubatud hälve on kuni 0,5%).
Valguskate OÜ poolt teostatud paigalduse vigadele.
Valguskate OÜ poolt teostatud transpordil tekkinud defektidele tingimusel, et need on fikseeritud toote üleandmise hetkel.

Garantii ei kehti

Tootes või selle detailides ilmnenud puudustele (sh.purunemised), mis on tekkinud:
Ostjapoolse transpordi kahjustusest (mh toote füüsiline muljumine või pakendi purunemine).
Ostjapoolsest pakendi avamisest, mille käigus on kahjustatud toodet või selle osi.
Ostjapoolsest toote ladustamisest või hoidmisest mitteettenähtud tingimustes (mh liigne niiskus või vale asend).
Ostjapoolsest toote ebaõigest paigaldamisest või ühendamisest vooluvõrku (sh.pingemuutused/lühised vooluvõrgus).
Toote ebaõigest või mittesihipärasest kasutamisest või ülekoormamisest.
Toote ebaõigest hooldamisest, sh nõutud puhastus- ja hooldustingimuste eiramisest.
Ostjapoolsel toodete ümbertöötlemisel või täiendamisel. Toodete remontimisel mittevolitatud isiku poolt.
Hoone konstruktsiooni vajumisest.
Toote tavapärasest kasutamisest tingitud harilikule kulumisele (nt pleekimine).
Naturaalse materjali eripäradele (nt oksakohad, tooni ebaühtlus, puusüü, venivus, kokkutõmbuvus jmt).
Lubatud piirmõõtudele mittevastavatele toodetele.
Hooldus- ja puhastustöödele (reguleerimised, määrimised, õlid jms).
Patareidele.
Kanga toonierinevusele näidisest, mis võib partiiti vähesel määral erineda.
Vääramatu jõu mõjust põhjustatud kahjustustele.
Aknaklaaside nn termo-purunemisele, mis võib olla seotud aknakatte kasutamisel tekkivast täiendavast kuumusest ja paljudest muudest asjaoludest, mida aknakatete müüja ei saa ette näha.

Müügigarantiist tulenevate õiguste kasutamise kord

Müügigarantiiga hõlmatud puuduste ilmnemisel palume esitada kirjalik pöörduminine müüja poole.
Ostja peab esitama nõuetekohase garantiidokumendi – Valguskate OÜ poolt väljastatud arve ning järgmised andmed: ostja nimi, kontaktandmed, tellimuse number (võimalusel), puudusega toote nimetus, puuduse ilmnemise aeg, puuduse kirjeldus, esitatav nõue.
Puudusega toote edasine kasutamine on keelatud!
Parandusse toodav toode peab olema pakendatud toote lisakahjustumist vältival viisil ning toode ei tohi olla määrdunud. Müüjal on õigus määrdunud toote vastuvõtmisest keelduda.
Kui puudusele ei laiene garantii (vt loetelu: Garantii ei kehti), kohustub ostja tasuma teostatud tööde eest Valguskate OÜ esitatud hinnapakkumise alusel.
Müügiarantii ajal tasuta välja vahetatud defektsed tooted ja detailid kuuluvad müüjale.
Müügigarantii andja: Valguskate OÜ, Kuma tee 10, Peetri, Harjumaa. Telefon +372 58888 236 , e-mail: info@valguskate.ee, koduleht www.valguskate.ee